Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door WannaWork zijn de hierna vermelde voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van toepassing op het gebruik van de Website.

Onder WannaWork wordt verstaan: WannaWork BVBA, met maatschappelijke zetel te Elisabethlaan 172, B-2600 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0666.940.722 (hierna “WannaWork”). Bij verdere vragen omtrent de Website of deze Algemene Voorwaarden kan u ons steeds contacteren op info@wannawork.com.

WannaWork behoudt zich het recht voor om te allen tijde, met of zonder reden, (i) deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, (ii) de Website te wijzigen of een bepaalde functie, tijdelijk of definitief, te verwijderen van de Website zonder enige aansprakelijkheid ten aanzien van de Gebruiker of een derde partij, en (iii) uw toegang tot of gebruik van uw Account, tijdelijk of definitief, te weigeren of te beëindigen zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.

Wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden zijn onmiddellijk van kracht vanaf het moment dat deze wijzigingen beschikbaar zijn op onze Website. Door verder gebruik te maken van de Website of uw Account aanvaardt u de wijzigingen aangebracht aan de Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen
WannaWork stelt een wervingssite www.wannawork.com ter beschikking (“Website”) die als doel heeft jonge potentiële werkkrachten (“Gebruikers”, “u”) en geïnteresseerde werkgevers met een openstaande vacature (“Werkgevers”) samen te brengen. Gebruikers kunnen op deze manier hun kans op de arbeidsmarkt vergroten door gebruik te maken van de Website of zich te registreren voor een persoonlijk account (“Account”), waarbij hun professionele vaardigheden vergeleken en gelinkt worden met openstaande vacatures gedeeld door Werkgevers.

2. Gebruik van het Account
De Gebruiker zal verantwoordelijk zijn voor de confidentialiteit en de veiligheid van zijn Account login informatie, zoals zijn wachtwoord, en zal verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten uitgevoerd onder zijn Account. De Gebruiker zal WannaWork onmiddellijk verwittigen indien er onrechtmatig gebruik of vermoedelijk onrechtmatig gebruik is gemaakt van zijn Account, of bij enige andere inbreuk op de beveiliging van zijn Account. WannaWork zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade voortvloeiend uit de tekortkomingen van de Gebruiker inzake dit Artikel 2.

3. Intellectuele Eigendomsrechten

3.1 - De intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit en ter beschikking gesteld worden op de Website komen uitsluitend toe aan WannaWork. WannaWork kent de Gebruiker een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, wereldwijde, niet-overdraagbare licentie toe om de Website te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker is niet gerechtigd om de Website of zijn Account te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder toestemming van WannaWork. De Gebruiker erkent de Website en zijn Account uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met (i) deze Algemene Voorwaarden; (ii) enige andere instructies of richtlijnen van WannaWork, inclusief, maar niet beperkt tot, deze beschikbaar op de Website; en (iii) toepasselijke wetgeving.

3.2 - De Gebruiker erkent de Website en zijn Account uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met het bestemde gebruik zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden. Binnen de beperkingen van toepasselijk recht, is de Gebruiker niet gerechtigd om (i) ongeoorloofd gebruik te maken van de Accounts van andere Gebruikers; (ii) ongeoorloofd gebruik te maken van de Website of het Account om illegale activiteiten te plegen of te promoten; (iii) de Website of het Account te gebruiken om spam te sturen; (iv) zich voor te doen als een andere persoon of entiteit, of op een andere wijze verwantschap met een persoon of entiteit te veinzen; (v) enig digitaal watermerk, auteursrecht, eigendomsrechtelijke bron of enige andere verwijzing naar intellectuele eigendomsrechten op de website te wijzigen, verplaatsen of belemmeren; (vi) met opzet enige virussen, wormen, Trojaanse paarden, of enige andere items van vernietigende of ontwrichtende aard te verspreiden, of uw Account te gebruiken voor illegale, ingrijpende, schendende, belasterende of frauduleuze doeleinden; of (vii) het verplaatsen of op enige wijze omzeilen van technische of andere beveiligende maatregelen op de Website.

3.3 - Alle informatie, gegevens, tekst, en afbeeldingen die de Gebruiker uploadt op de Website of zijn Account (“Data”), blijven de eigendom van de Gebruiker. De Gebruiker kent WannaWork een kosteloos, niet-exclusief, overdraagbaar en wereldwijd recht toe om de inhoud van de Data te gebruiken, kopiëren, bewaren, wijzigen, overdragen en vertonen zoals noodzakelijk is om de Website ter beschikking te stellen en te onderhouden.

De Gebruiker verklaart dat op de Data geen rechten van derden rusten die het gebruik van de Data door WannaWork in de weg staan.

De Gebruiker vrijwaart WannaWork voor alle aanspraken van derden die zouden voortvloeien uit het gebruik van de Data door WannaWork. Alle vergoedingen verschuldigd aan derden in verband met het gebruik van de Data zoals onder meer doch niet limitatief vergoedingen uit hoofde van auteursrechten, vallen volledig ten laste van de Gebruiker.

WannaWork is op geen enkele wijze gehouden om de Data te controleren, te verzenden, te distribueren of op te slaan en kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de Data. WannaWork houdt zich wel het recht voor om zonder de goedkeuring of toestemming van de Gebruiker en op elk gewenst moment de inhoud van de Data te controleren, verwijderen of weigeren indien WannaWork oordeelt dat deze in strijd zijn met enige wettelijke verplichting of rechten van derden.

4. Schorsing voor niet-nakoming
Indien WannaWork kennisneemt van of vermoedt dat, naar eigen goeddunken, de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden, of enige andere instructies, richtlijnen of beleid van WannaWork schendt, dan kan WannaWork de toegang tot het Account schorsen of beperken. De toegang tot het Account zal geschorst worden zolang de niet-nakoming van de Algemene Voorwaarden dat de schorsing of beperking heeft veroorzaakt, bestaat.

5. Technische bijstand
[In geval u technische bijstand wenst, kan u ons contacteren via mail op info@wannawork.com.]

6. Aansprakelijkheid

6.1 - WannaWork maakt geen enkele garantie, expliciet of impliciet, ten aanzien van de beschikbaarheid van de Website.

6.2 - Voor zover als wettelijk toegelaten, is WannaWork niet aansprakelijk voor indirecte, punitieve, incidentele of gevolgschade van eender welke aard, inclusief, maar niet beperkt tot, de schade of kosten veroorzaakt door winstderving, verlies van data, inkomsten, goodwill, verkoop of vervangende diensten, of eigendomsschade ten gevolge van of in connectie met het gebruik van de Website of het Account onder deze Algemene Voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, enige misrekeningen, of het gebruik, misbruik, of onmogelijkheid om de Website te gebruiken, onafhankelijk van de oorzaak of de aansprakelijkheidsleer, zelfs indien WannaWork ervan op de hoogte is gesteld dat zulke schade zich mogelijks kon voordoen.

Niets in deze Algemene Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van WannaWork ten gevolge van (i) grove fout, (ii) nalatigheid of opzet, en (iii) fraude, beperken of uitsluiten.

6.3 - WannaWork is niet aansprakelijk voor het onrechtmatig gebruik van de Website of uw Account.

6.4 - Hoewel WannaWork de nodige technische maatregelen neemt om de goede werking van de Website te bewerkstelligen, kan WannaWork niet aansprakelijk gesteld worden indien er verlies van data zou optreden. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk om de nodig back-ups te nemen van de data.

7. Garantie

7.1 - De Gebruiker erkent te weten dat hij de Website op eigen risico gebruikt, en dat alles ‘AS IS’ ter beschikking wordt gesteld op de Website. WannaWork is geenszins aansprakelijk voor schade die de Gebruiker zou lijden door het gebruik van de Website.

WannaWork garandeert niet dat alle onjuistheden kunnen gecorrigeerd worden, of dat toegang tot of gebruik van de Website of uw Account steeds ongestoord, veilig of foutloos zal verlopen.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat er bepaalde risico’s zijn verbonden aan het transfereren van informatie over, en het bewaren van informatie op het internet, en dat WannaWork niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enig verlies van uw data.

7.2 - De Gebruiker garandeert dat alle Persoonsgegevens verleend aan WannaWork accuraat en oprecht zijn en dat deze (i) niet misleidend, lasterlijk, obsceen, pornografisch of onwettelijk zijn; (ii) geen virussen, wormen of andere kwaadaardige programmeercodes bevatten met als doel schade aan WannaWork’s systeem of data aan te richten; of (iii) op enige andere wijze de rechten van een derde partij schenden. De Gebruiker erkent hierbij dat elk gebruik van de Website of het Account in strijd met deze garanties, een ongeoorloofd en oneigenlijk gebruik van de Website of het Account inhouden waarvoor WannaWork niet aansprakelijk kan worden gesteld.

8. Vrijwaring
De Gebruiker erkent hierbij WannaWork te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke claim, verlies, aansprakelijkheid, of schade van welke aard dan ook, inclusief redelijke advocatenhonoraria, welke WannaWork kan lijden ten gevolge van een claim van een derde partij betreffende (i) de schending van de Algemene Voorwaarden of enige andere instructies of richtlijnen van WannaWork, (ii) informatie op het Account dat intellectuele eigendomsrechten van derden schendt, en (iii) fraude, grove fout, nalatigheid of opzet.

9. Derden
De Gebruiker erkent en aanvaardt dat indien hij door het gebruik van de Website toegang krijgt tot bepaalde diensten van derden, er in dat geval afzonderlijke algemene voorwaarden en/of privacy policies van deze derden van toepassing zijn. WannaWork is niet verantwoordelijk voor deze algemene voorwaarden en/of privacy policies van derden noch voor de naleving ervan.

10. Privacy

10.1 - WannaWork verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de Gebruiker te verwerken overeenkomstig haar Privacy Policy die op de Website terug te vinden is.

10.2 - WannaWork kan uw persoonsgegevens, die door u verleend zijn of door WannaWork verzameld zijn, delen met Werkgevers in overeenstemming met de Privacy Policy, om het mogelijk te maken Gebruikers en Werkgevers samen te brengen en de Werkgevers in de mogelijkheid te stellen om contact op te nemen met de Gebruikers indien bepaalde professionele vaardigheden overeenstemmen met de openstaande vacature.

10.3 - Deze Privacy Policy maakt onverkort deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

11. Varia

11.1 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. Elke betwisting die betrekking heeft op deze Algemene Voorwaarden zal worden beslecht volgens Belgisch recht, met uitsluiting van enige regels van internationaal privaatrecht. Alle betwistingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

11.2 - Contactgegevens. Vragen, opmerkingen en verzoeken omtrent deze Algemene Voorwaarden dienen geadresseerd te worden aan WannaWork BVBA, Elisabethlaan 172, B-2600 Antwerpen, of info@wannawork.com.